ජීවිතය සොයා...

 ඡායාරූපය:

ජීවිතය සොයා...

මාතෘකා