ගිරුවායේ කලඑලි වුණි ඒ කාලේ

ගිරුවායේ කලඑලි වුණි ඒ කාලේ

ගිරුවායේ කලඑලි වුණි ඒ කාලේ
පුලතිසිපුර ප‍ිබිදෙනවා මේ කාලේ
හත් කෝරළේ හැමදා අඳුරුයි වාගේ
ඒකට නිසි විසඳුම කියපන් රාළේ

රටම එකතු වී රජ පුටුවෙන් පැන්නූ
ගොබිලෙක් ලොකු කරන්නට හැදුවේ මොකද
උඹලගෙ එකෙක් රජපුටුවට පත්කරලා
වැඩක් ගරගනිල්ලා නාහෙන් නාඬා

මාතෘකා