වාහන පෝළිම අතරින් නගර මැදින්

වාහන පෝළිම අතරින් නගර මැදින්

වාහන පෝළිම අතරින් නගර මැදින්
පිණ්ඩාපත හිමිවරු වඩිනා අතර
මල්ලක් අතින් ගෙන ගාටන උපාසක
දැකලා සිහිපත් විය බුදු හිමි ගමන

ගොදුරුගම් මැදින් හිමියන් වඩින කල
පාත්‍රයට වැටුණේ දළ ආහාර
අද මේ හිමිවරුන් දානෙට වළඳන්නේ
නෝට්ටු කොළ, රන් අබරණ, සබන් කැට

මාතෘකා