ප්‍රශ්න කරන්නට හිටි හමුදා ලොක්කා

ප්‍රශ්න කරන්නට හිටි හමුදා ලොක්කා

ප්‍රශ්න කරන්නට හිටි හමුදා ලොක්කා

පිටරට වැඩියේ මොන අනුහසකින්ද

අවහිරයක් නොවුණේ මොන බලයෙන්ද

ලොකු හාමුදුරුවන්ගෙං නිකමට ඇහුවා

පින්වත, රණවිරුවාගේ දුක දැනිලා

පඬුපුල උණුවුණා සක්කර දෙයියන්ගේ

ගුලි දහනවයෙන් එක ගුලියක් දුන්නා

දැං ගුලි දහඅටයි ඒ කාලේ වාගේ

මාතෘකා