බාර් හිමියො මේ දිනවල මහනුවර

බාර් හිමියො මේ දිනවල මහනුවර

බාර් හිමියො මේ දිනවල මහනුවර

රෑ නින්දෙන් හීනෙන් හිකි හිකි ගාති

මේ මොන මගුලක්ද කියමින් බිරින්දලා

වැලමිටෙන් අනිද්දී උඩ ගොස් වැටෙති

හීනෙන් ගෑනියක් දැක්කද කියාපන්

මං යනවා හෙට උදෙම්ම මහගෙදර

නෑ නෝනේ මට හීනෙන් පෙනෙන්නේ

ළඟදිම මහනුවරට එන ජනබලයයි

මාතෘකා