රට විකිණීම හා බඩු මිල වැඩි වීම

රට විකිණීම හා බඩු මිල වැඩි වීම

රට විකිණීම හා බඩු මිල වැඩි වීම

රට ජාතිය ආගම පාවා දීම

යන මේ සැමට එරෙහිව පාරට යන්න

එනවා දැයි මිනිහෙක් ඇහුවා මාගෙන්

ඇල්බීසියා මුගුරක් අරගෙන අතට

යන්න තමයි ඉන්නේ නුවර පාරට

වරෙන් උඹත් හෙට උන් හට නෙලන්නට

කියනා කල මිනිහා රැව්වානෙ මට

මාතෘකා