තමන් කළ වැඩක් තම නම ගම නැතුව

තමන් කළ වැඩක් තම නම ගම නැතුව

තමන් කළ වැඩක් තම නම ගම නැතුව

විවෘත කරනා එක නම් හරි මදිය

කියනා හඬ ඇහිලා අල්ලපු ගෙදර

රම්බණ්ඩා ගියා වැසිකිළි දොර ළඟට

ලිව්වා අඟුරෙන් කාටත් පෙනෙන ලෙස

බණ්ඩා වැසිකිළිය යයි හරි උජාරුවෙන්

අහවලා සමග නැගිටිමු කියාගෙන

බීලා වැටිල හිටියෙත් ඔය බණ්ඩාමයි

මාතෘකා