පාපන්දුවෙන් දිනනා හැටි බලන්නට

පාපන්දුවෙන් දිනනා හැටි බලන්නට

පාපන්දුවෙන් දිනනා හැටි බලන්නට

පිටියට ගිය ජනපති හා ජනපතිනි

පොඩි උන් වගේ හැසිරෙන හැටි දැක්ක ගමං

ලැජ්ජාවට ටීවී වැහුවා අයිබං

නායකයෙක් උනහම යන එන විදිය

බොඩිගාඩ්ල මැද තේජස පාන හැටී

මෙහෙ ආවනං අම්මප කියලා දෙනවා

තනතුරටත් නින්දා දෙන හැටි ලැජ්ජයි

මාතෘකා