නඩුවක් දමනවා යැයි කෑ ගසන හඬ

නඩුවක් දමනවා යැයි කෑ ගසන හඬ

නඩුවක් දමනවා යැයි කෑ ගසන හඬ
ඇහෙනා විට බැලුවා මේ කාගෙන්දැයි
නඩු පිට නඩු වැටී තිබෙනා ඒ උතුමා
නඩු දැමු අයටම නඩු දානවා පෙනේ

ඒ නඩු තීන්දුව අර ඔක්කොටම
ලැබුණොත් මෙයා එළියේ අර අය ඇතුළේ
තරාදිය අරං ඉන්නා අර ඇත්තී
මොන ජංජාලයක් කරතැයි දෙයියො දනී

මාතෘකා