කොල්ලන් එකොළොස් දෙනෙකුට මරු කැඳවූ

කොල්ලන් එකොළොස් දෙනෙකුට මරු කැඳවූ

කොල්ලන් එකොළොස් දෙනෙකුට මරු කැඳවූ

උදවිය අල්ලන්නට නීතිය සැරසෙයි

රණවිරු දඩයම ගැන උඩ පනින අය

විසාලා නුවර තතු සිහිපත් කරති

 

මර බිය නොමිනිස් බිය දුර්භික්ෂ බිය

පිරිතෙන් සුවපත් කළ බව කියා තිබේ

මරබිය ජල බිය හා ගෝටා බය

යකෙකුටවත් සුවපත් කළ නොහැකි විය

මාතෘකා