නවක වධය වධයක් බව කියන කොට

නවක වධය වධයක් බව කියන කොට

නවක වධය වධයක් බව කියන කොට

නෑ එය සැපතක් යැයි සමහරු කියති

එපාවෙලා සරසවියෙන් ගියපු අය

ආණ්ඩුවේ ජුන්ටන් යැයි කියනු ඇසේ

 

වහලා තරම් තම යදමට ආදරය

කරනා කෙනෙකු මේ ලොව නැති බව දනිමු

වධකයා තරම් වධයට ආදරය

කරනා කෙනෙකු නැති බව

දැන් දැන් වැටහේ

මාතෘකා