හිරගෙයි නොයා රෝහල්ගත වී සිටින

හිරගෙයි නොයා රෝහල්ගත වී සිටින

හිරගෙයි නොයා රෝහල්ගත වී සිටින

භික්ෂුවගේ උණ්ඩක පුච්චයට වුණේ

කුමන ඇබැද්දිය දැයි විමසූ විටදී

හෙදියක් පිළිතුරු දුන්නා මට මෙහෙම

 

නැති ලෙඩ හොයන්නට අතපත ගානකොට

මැෂින් එකක් වැටුණා යටි බඩ උඩට

තැළුණා උණ්ඩක පුච්චය නොසිතු ලෙස

සැත්කම වඩම්මනවා ළඟදිම බඩට

මාතෘකා