විපක්ෂ නායකකම දෙන්නැයි ඉල්ලා

විපක්ෂ නායකකම දෙන්නැයි ඉල්ලා

විපක්ෂ නායකකම දෙන්නැයි ඉල්ලා

දෙන්නෙක් වේදිකා දෙවනත් කරනු පෙනේ

ඒ කාටවත් නොලැබී දැන් ඇති පරිදි

තනතුර පිදෙනා බව දැන් තීන්දුය

 

පක්ෂය විපක්ෂය හඳුනාගත නොහැකී

අමුතුම මන්තිරි පිරිසක් විකල්ලෙන්

දකිනා හීන මහ පාරේ වමාරති

මේ මොන විගඩම් දැයි බල්ලොත් බුරතී

මාතෘකා