ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල සක්‍රීය කරන්න

 ඡායාරූපය:

ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල සක්‍රීය කරන්න

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයන්හි පිහිටුවා ඇති රජයේ ප්‍රවෘත්ති පොර්තුමේන්තුවට අනුබද්ධ මාධ්‍ය ඒකකවල ඇති අඩුපාඩු කඩිනමින් සකස් කර එය සක්‍රීය මට්ටමට ගන්නැයි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන්නේය.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහන් ඒකරාශී කර මාධ්‍ය මඟින් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නැයිද හෙතෙම නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ වාරිකාවකට එක්වීමෙන් අනතුරුව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කලුවැව මහතා ඇතුළු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන්ට මෙම උපදෙස්, ලබා දුන්නේය.

එමෙන්ම, වඩාත් ඵලදායී රාජ්‍ය සේවයක් ලබා දීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන ඩිජිටල්කරණයට යොමු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අනුව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ඊට අනුගත වීම සඳහා දැනටමත් ගෙන ඇති සැලසුම් ආදිය පිළිබඳව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කලුවැව මහතා විසින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාව මෙහිදී දැනුවත් කළේය.

[නුවන් කොඩිකාර]

News Order: 
11
මාතෘකා