වසර 9කදී රු. බිලියන 362ක කිරිපිටි පිටරටින් ගෙනැවිත්

 ඡායාරූපය:

වසර 9කදී රු. බිලියන 362ක කිරිපිටි පිටරටින් ගෙනැවිත්

 

2010 වසරේ සිට 2019 වසරේ මැයි 22 වැනිදා දක්වා කාලය තුළදී මෙරටට කිරිපිටි ආනයනය කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 362.75ක් වියදම් කර තිබෙන බව ඊයේ (19දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලිනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමුපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා පැවසීය.

නවසීලන්තය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව යන රටවලින් මෙරටට එම කිරිපිටි ගෙන්වන බවත් සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි ගෙන්වන දේශීය සමාගම් 08ක්, යොදය රහිත කිරිපිටි ගෙන්වන දේශීය සමාගම් 04ක් සහ කුඩා දරුවන් සඳහා කිරිපිටි ගෙන්වන දේශීය සමාගම් 04ක් මෙරට පවතින බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව 2010 වසරේ රුපියල් බිලියන 30.39ක්ද, 2011 වසරේ රුපියල් බිලියන 36.47ක්ද, 2012 වසරේ රුපියල් බිලියන 37.67ක්ද, 2013 වසරේ රුපියල් බිලියන 35.27ක්ද, 2014 වසරේ රුපියල් බිලියන 44.02ක්ද, 2015 වසරේ රුපියල් බිලියන 31.79ක්ද, 2016 වසරේ රුපියල් බිලියන 32.65ක්ද, 2017 වසරේ රුපියල් බිලියන 44.87ක්ද, 2018 වසරේ රුපියල් බිලියන 50.31ක් සහ 2019 වසරේ මැයි 22 දක්වා රුපියල් බිලියන 19.25ක්ද මේ සඳහා වැය කර තිබේ. එසේම මේ වසර සඳහා රුපියල් බිලියන 25ත් 35ත් අතර මුදලක් කිරිපිටි ආනයනයට වැය වනු ඇති බවට උපකල්පනය කරන බව අමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කළේය.

 

[සසංකා විතානගේ]

මාතෘකා