රාජ්‍ය ආයතනවල ගිණුම් පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න

 ඡායාරූපය:

රාජ්‍ය ආයතනවල ගිණුම් පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න

පසුගිය වසරට අදාළ සියලු රාජ්‍ය ආයතනවල ගිණුම් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා ඊයේ (07) පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවට කාරක සභා වාර්තා පිළිගන්වන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා විශ්වවිද්‍යාලවල අරමුදල් සම්බන්ධයෙන් සහ සිසුන් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වෙත ඇතුළත් කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ අදහස් දැක්වීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින් කතානායකවරයා මේ බව සඳහන් කළේය. මේ පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සහ අමාත්‍යවරයාගේ අවධානයට යොමු කරවන බවත් සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල ගිණුම් අවුරුද්දක් දෙකක් ප්‍රමාද වූ අවස්ථා තිබුණු බවත් කතානායකවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

News Order: 
8
මාතෘකා