සමෘද්ධි චක්‍රලේඛය සංශෝධනය වෙයි?

 ඡායාරූපය:

සමෘද්ධි චක්‍රලේඛය සංශෝධනය වෙයි?

සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට අන්තර්ග්‍රහණය වන නිලධාරීන්ට බලපා ඇති පරිපාලන ගැටලු විසඳීමට ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය නැවත සංශෝධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්.ඊ.ආර්.ටී.එම්.එස්.පී. බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

2019/04/04 දින නිකුත් කළ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ 03/2019 චක්‍රලේඛයේ අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් ඇමැති දයා ගමගේ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවකදී ලබාදුන් තීන්දුව අනුව මෙම තීරණය ගත් බව ඒ මහතා පැවසීය. වෘත්තීය සමිති හා සමස්ත කාර්යමණ්ඩලයේ ඉල්ලීම අනුව එම චක්‍රලේඛයේ අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ නැවත සලකා බලන බවත් ඒ මහතා අවධාරණය කළේය.

ඒ සම්බන්ධව අදාළ ආයතන හා කාර්ය මණ්ඩල සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව අවශ්‍ය සංශෝධන සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

[මානෙල් පුෂ්පකුමාරි]

මාතෘකා