ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ දේශපාලන පත්වීම් ගැන ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා වාර්තාවක් ඉල්ලයි

 ඡායාරූපය:

ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ දේශපාලන පත්වීම් ගැන ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ප්‍රාදේශීය ළමා ආරක්ෂක නිලධාරි තනතුරට විධිමත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින් තෝරා ගනු ලැබූ සුදුසුකම්ලාභීන් සිටියදී දේශපාලන පත්වීම් ලබාදීමට යන බවට රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය ඉදිරිපත් කළ පෙත්සමට අදාළව සති දෙකක් ඇතුළත වාර්තාවක් සපයන ලෙස පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා) එල්. ඒ. තිස්ස ඒකනායක මහතා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපතිවරයාට දන්වා තිබේ.

1981 අංක 17 දරන පනත ප්‍රකාරව තමා වෙත පැවරුණු බලතල යටතේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර ගන්නා ලෙස පසුගිය ජූලි 06 වැනිදා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් එල්. ඒ. තිස්ස ඒකනායක මහතා ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපතිවරයාට ලිඛිතව දන්වා ඇත. අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් ඉහළම ලකුණු ලබා තේරීපත් වූ සුදුසුකම්ලාභීන් 116 දෙනා විසින් මෙම පැමිණිල්ල කරනු ලැබ ඇති හෙයින් මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කිරීමට ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා විසින් තීරණය කරනු ලැබ තිබේ.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා