හැඩ ඔය ව්‍යාපෘතිය ගැන වගකියන  බලකායක් වෙනුවෙන් කැබිනෙට්ටුවට යෝජනාවක්

හැඩ ඔය ව්‍යාපෘතිය ගැන වගකියන  බලකායක් වෙනුවෙන් කැබිනෙට්ටුවට යෝජනාවක්

අක්කර 4,000ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදි කෙරෙන හැඩ ඔය ජලාශය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ දේශපාලඥනයන්ට කරුණු පැහැදිලි කිරීමේ හා බලකායක් පිහිටුවීමේ කරුණු ඇතුළත් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා සිය අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් හමුවේ පවසා තිබේ. ඔහු ඒ බව පවසා ඇත්තේ නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති සාකච්ඡාවකදීය.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව සහ හානියට පත් වන පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නියෝජිතයන් ඇතුළත් බලකායක් පිහිටුවීමට සැලසුම් කරන බවත්, හැඩ ඔය ව්‍යාපෘතිය ඉදි කිරීමෙන් නිවාස හා ඉඩම් අහිමි වන ජනතාවට විකල්ප ඉඩම් සහ වන්දි ගෙවීමට එම බලකාය පිහිටුවීමට අදහස් කරන බවත් අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන් හමුවේ පවසා තිබේ.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 12,576ක මුදලින් හැඩ ඔය ජලාශය ඉදි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර පානීය ජල ව්‍යාපෘතියට අමතරව මෙම ප්‍රදේශයේ අක්කර 15,000ක් වන කෘෂි බිම්වලට ජලය සැපයීමටත්, ප්‍රදේශයේ අනෙකුත් සංවර්ධන කටයුතු සහ සංචාරක ව්‍යාපාර සංවර්ධනයටත් අපේක්ෂා කෙරේ.

[ශිවන්ති ප්‍රනාන්දු]

 

මාතෘකා