ඕෂන් යෞවන සමාජය වෙරල පිරිසිදු කිරිමේ වැඩසටහනක්

 ඡායාරූපය:

ඕෂන් යෞවන සමාජය වෙරල පිරිසිදු කිරිමේ වැඩසටහනක්

ඕෂන් යෞවන සමාජය (Ocean youth club )     මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ වෙරල පිරිසිදු කිරිමේ වැඩසටහනක්දි පසුගිය ඉරිදා (21) දවස පුරා ගාල්ල දෙවට වෙරළ තීරයේදී සිදුවිය. මෙම  ප්‍රජා වැඩසටහනට  තරුණ තරුණියන් 100 න් පමන සමන්විත වූ අතර එහිදී   ඉතා අපිරිසිදු තත්වයේ තිබූ ගාල්ල දෙවට වෙරල තීරය පවිත්‍ර කරනු ලැබීය. ඕෂන් යෞවන සමාජය විසින් ආරම්භ කර ඇති සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන් මාලාවේ පරිසරය සුරකීමේ වැඩසටහනක් ලෙස මෙය සංවිධානය කර තිබුණි.

මාතෘකා