ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය දේශගුණික අවදානම් දර්ශකයේ දෙවැනි ස්ථානයට

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය දේශගුණික අවදානම් දර්ශකයේ දෙවැනි ස්ථානයට

අවුරුදු 20ක් පුරා රටවල්වලට බලපාන කාලගුණ තත්ත්වයන් ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව 2019 ගෝලීය දේශගුණික අවදානම් දර්ශකයේ දෙවැනි ස්ථානයට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇත.

පෝලන්තයේ කැටෝවිස් නගරයේ තිබූ වාර්ෂික දේශගුණික සමුළුවේදී 2019 වර්ෂයේ ගෝලීය දේශගුණික අවදානම් දර්ශකය නිකුත් කරනු ලැබූ අතර 1998 - 2017දක්වා කාලයේ රටවල් මුහුණ දුන් දේශගුණික තත්ත්වයන් විශ්ලේෂණය කරමින් මෙම වාර්තාව ඉදිරිපත් කර ඇත. දීර්ඝ කාලීන දේශගගුණික අවදානම් අනුව ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු ඇමෙරිකාවේ රාජ්‍යයක් වන පුවර්ටෝ රිකෝ රාජ්‍ය දර්ශකයේ ඉහළ ස්ථානවල පසුවෙයි. 

මාතෘකා