2021 ජනසංගණනයට පූර්ව පරීක්ෂාවන් ඇරඹේ

2021 ජනසංගණනයට පූර්ව පරීක්ෂාවන් ඇරඹේ

2021 වසරේ සිදු කිරීමට නියමිත ජනසංගණනය සඳහා පූර්ව පරීක්ෂාවන් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පැවසීය.

එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි තෝරාගත් නියැදි තුළින් එම පූර්ව පරීක්ෂාවන් සිදු කෙරෙන බවයි. ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ සැලසුම් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය වන ජනගහන තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා සෑම වසර 10කට වරක්ම මෙලෙස ජන හා නිවාස සංගණනයක් පවත්වනු ලැබේ.

[ෆර්හාන් නිසාම්දින්]

News Order: 
8
මාතෘකා