මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන් ලක්ෂ දෙකක්

 ඡායාරූපය:

මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන් ලක්ෂ දෙකක්

2019 ජනාධිපතිවරණයට අදාළව ඡන්ද පොළ හා ඡන්දය ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවල මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරින් ලක්ෂ 02කට ආසන්න පිරිසක් යෙදවීමට නියමිත බව නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන) ජේ.ඒ.එස්.පී. ජයසිංහ මහතා පවසයි.

ඡන්දය ගණන් කිරීමේ රාජකාරි සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන් 48,000ක් සහ ඡන්ද පොළ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරින් 98,000ක් පමණ යෙදවීමට නියමිත බවත් ජයසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.  එමෙන්ම සුබසාධන, ප්‍රවාහන ආදී කමිටු සඳහා නිලධාරීන් 10,000ක් යෙදවීමට නියමිතය. නිලධාරින් 10,000කින් සමන්විත සංචිතයක්ද ක්‍රියාත්මක වෙයි. ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම් සිදුවන ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල අවම වශයෙන් නිලධාරීන් 08ක් පමණ රජකාරියේ නියැලෙන බවත් එය එක් එක් ඡන්ද පොළ අනුව නිලධාරී සංඛ්‍යාව වෙනස් විය හැකි බවත් ජයසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

 

ඡන්දය ගණන් කිරීම් සිදුවන දිනවල අවශ්‍යතාවය අනුව අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩල යෙදවීමට පියවර ගන්නා බවත් මේ වනවිට මැතිවරණ රාජකරිවලට රාජ්‍ය නිලධාරීන් යෙදවීමේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බවත් ජයසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

 


ජනප්‍රිය ලිපි