පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ කාරක සභා වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

 ඡායාරූපය:

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ කාරක සභා වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා වාර්තා කිරීමට පත්කළ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ වාර්තාව අද (23) උදෑසන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.