මැතිවරණ රාජකාරියට ලංගම බස් 5,800ක්

 ඡායාරූපය:

මැතිවරණ රාජකාරියට ලංගම බස් 5,800ක්

මැතිවරණ රාජකාරී සඳහා ලංගම බස් රථ 5,800ක් සූදානම් බව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ධාවන) සී.එච්.ආර්.ටී.චන්ද්‍රසිරි මහතා පවසයි. මීට අමතරව ඡන්දය භාවිත කිරීම සඳහා ගම්බිම් බලා යන ජනතාව වෙනුවෙන් දුර ගමන් සේවා බස් රථ රැසක්ද ධාවනයට එක් කර ඇති බව ඔහු පවසයි.

එම සියලු බස් රථ සඳහා මුදල් ලබා ගැනීමට පියවර ගෙන තිබේ. ලංගම ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල 12න්ම මෙම බස්රථ ලබා දී ඇති අතර, ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවාහනය, මැතිවරණ රාජකාරීවල යෙදී සිටින නිලධාරීන් රැගෙන යාම හා ගණන් කිරීම් අවසන් වීමෙන් අනතුරුව නිලධාරීන් නිවෙස් බලා ප්‍රවාහනය කිරීමට මෙම බස් රථ යෙදවීමට නියමිතයි. මීට අමතරව, පොලිස් නිලධාරීන් ප්‍රවාහනය සඳහාද ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයෙන් බස් රථ ඉල්ලුම් කර තිබේ.
තේරීම් බාර නිලධාරීන්ගේ අවශ්‍යතා මත බස් රථ අවශ්‍ය නම්, ඒවා ලබා ගැනීමට හැකිවන අයුරින් කටයුතු සලසා ඇති අතර සියලු රථ මුදල් අය කර ගැනීමේ පදනම මත ලබා දෙන බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසයි.