ගත වූ පැය 24ට මැතිවරණ නීති කැඩීම් 97ක්

 ඡායාරූපය:

ගත වූ පැය 24ට මැතිවරණ නීති කැඩීම් 97ක්

ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් 97ක් වාර්තා වූ බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඒ අතර ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට පැමිණිලි  24ක්ද, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට පැමිණිලි 73ක්ද ලැබී ඇත. ඔක්තෝම්බර් 08 වැනිදා සිට නොවැම්බර් 04 වැනිදා දක්වා ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා 24ක්, මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් 2,748ක් හා වෙනත් පැමිණිලි 95ක් වශයෙන් පැමිණිලි 2,867ක් ලැබී තිබේ.