හමුදාවේ 38කට උසස්වීම්

හමුදාවේ 38කට උසස්වීම්

ජාතික රණවිරු දිනයට සමගාමීව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ හා යුද්ධ හමුදාපතිගේ නිර්දේශය මත ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ස්වේච්ඡා බලසේනා මූලස්ථානයේ කර්නල්වරුන් දෙදෙනෙකු බ්‍රිගේඩියර් නිලයට සහ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ස්වේච්ඡා බලසේනා මූලස්ථානයේ ලුතිනන් කර්නල්වරුන් 7 දෙනෙකු කර්නල් නිලයට මෙන්ම නිත්‍ය බලසේනාවේ ලුතිනන් කර්නල්වරුන් 29 දෙනෙකු කර්නල් නිලයට උසස් කර තිබේ.

නිත්‍ය බලසේනාවේ ලුතිනන් කර්නල්වරුන් 29 දෙනා 2019 මාර්තු මස 27 වැනි දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කර්නල් නිලයට උසස් කර ඇත. එසේම ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ස්වේච්ඡා බලසේනා මූලස්ථානයේ බ්‍රිගේඩියර් නිලයට උසස්වීම් ලැබූ එක් කර්නල්වරයෙකු 2019 මාර්තු මස 21 වැනි දින සිටද අනෙක් කර්නල්වරයා 2019 අප්‍රේල් මස 21 වැනි දින සිටද බලපැවැත්වෙන පරිදි ඊළඟ නිලයට උසස් කර ඇත.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ස්වේච්ඡා බලසේනා මූලස්ථානයේ ලුතිනන් කර්නල්වරුන් 7 දෙනා 2019 මාර්තු මස 21 වැනි දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කර්නල් නිලයට උසස් කර ඇත.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා