වසා දැමූ භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය මෙම 20 වැනිදා සිට යළි ඇරඹේ

 ඡායාරූපය:

වසා දැමූ භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය මෙම 20 වැනිදා සිට යළි ඇරඹේ

රටේ පැවති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන දින නියමයක් නොමැතිව තාවකාලිකව වසා දැමූ අනුරාධපුර ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු එළඹෙන මැයි 20 වැනිදා සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට එම විශ්වවිද්‍යාලයිය පාලනාධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

මේ අනුව අභ්‍යන්තර නේවාසික පහසුකම් හිමි සියලු ශිෂ්‍ය ස්වාමින් වහන්සේලාට මැයි මස 19 වැනිදා සිට නේවාසිකාගාරවලට පැමිණීමට පහසුකම් සලසා ඇති බව එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ලේඛකාධිකාරී යු. ඩී. දොඩම්වල මහතා පවසයි.

එළඹෙන මැයි මස 20 වන දිනෙන් ආරම්භ වන සතිය අධ්‍යයන නිවාඩු කාලය වන අතර මැයි මස 29 වැනිදා සිට 2017/ 2018 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන පළමු සමාසිකයේ සමාසිකාන්ත පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවත් ඔහු පවසයි.