තවුහිද් ජමාත් ඇතුළු සංවිධාන 3ක් තහනම් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

 ඡායාරූපය:

තවුහිද් ජමාත් ඇතුළු සංවිධාන 3ක් තහනම් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

ජාතික තවුහිත් ජමාත්, ජමාතේ මිල්ලතේ ඊබ්‍රාහිම් සහ විලායත් අස් සෙයිලානි යන සංවිධාන තුන තහනම් කිරීමට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ බලතල මත ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත්තේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසිනි.