මද්‍රාසා පාසල් නියාමනයේ පළමු කෙටුම්පත හෙට කැබිනට් මණ්ඩලයට

 ඡායාරූපය:

මද්‍රාසා පාසල් නියාමනයේ පළමු කෙටුම්පත හෙට කැබිනට් මණ්ඩලයට

මද්‍රාසා පාසල් නියාමනය සම්බන්ධ කමිටු වාර්තාව අද (06) තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලීම් මහතා විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ඉදිරිපත් කළේය.

මෙම වාර්තාව සැකසීමේදී වෙනත් රටවල දැනට ක්‍රියාත්මක වන නීතිරීති මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන පණතද අධ්‍යයනයට ලක් කෙරුණු අතර වාර්තාවට අනුව ඉදිරියේදී සියලු මද්‍රාසා පාසල් නියාමනයට හා පොදු නීතිරීති මාලාවකට යටත්ව ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය.

නීතිපතිවරයාගේ හා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකවරයාගේ නිරීක්‍ෂණ ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ. අනතුරුව නව නීතිරීති කඩිනමින් සම්මත කර ගැනීමට පියවර ගැනෙනු ඇත.