බාධාවකින් තොරව විදුලිය සපයන බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය කියයි

 ඡායාරූපය:

බාධාවකින් තොරව විදුලිය සපයන බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය කියයි

විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ජල ධාරිතාව මේ වන විට සියයට 32 දක්වා ඉහළ නැග ඇති බැවින් බාධාවකින් තොරව අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයුමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට හැකියාව ලැබී ඇතැයි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශ සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පවසයි.

 

අප්‍රේල් මාසයේ විදුලිය සඳහා පැවති අධික ඉල්ලුම අඩු වී තිබෙන අතර අප්‍රේල් මස 10 වැනිදා වන විට ගිගාවොට් පැය 47ක ඉල්ලුමක් තිබූ නමුත් දැන් එය ගිගාවොට් පැය 43 දක්වා අඩුවී ඇතැයි ජයවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.

 

මේ අතර තුර්කියට අයත් පාවෙන විදුලි බලාගාර නැවකින් මෙගාවොට් 200ක විදුලිය මිලට ගැනීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර ඒ පිළිබඳව තාක්ෂණ කමිටුවක් මඟින් අවශ්‍ය කටයුතු කර ගෙන යන බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.