මුලතිව් සෝදිසි මෙහෙයුමකින් යුධ උපකරණ තොගයක් සොයා ගැනේ

 ඡායාරූපය:

මුලතිව් සෝදිසි මෙහෙයුමකින් යුධ උපකරණ තොගයක් සොයා ගැනේ

මුලතිව්, ආලම්පිල්ල ප්‍රදේශයේ කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී ආරක්ෂක අංශ විසින් භාවිත කරන වෝකි ටෝකි 09ක් ඇතුළුව යුධ උපකරණ තොගයක් සොයාගනු ලැබිණ.

සුඛෝපභෝගී හෝටලයක් ඉදිවන භූමියක තිබී මෙම උපකරණ හා ඇඳුම් හමුවී තිබේ. සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදුකරන අවස්ථාවේදී එම ස්ථානයේ කිසිවෙකු නොසිටි අතර විදේශ රටක සිටින පුද්ගලයෙකු විසින් මුද්ල යොදවා මෙම හෝටලය ඉදිකරන බවට තොරතුරු ලැබී තිබේ.