විශ්වවිද්‍යාලවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට මෙහෙයුමක්

 ඡායාරූපය:

විශ්වවිද්‍යාලවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට මෙහෙයුමක්

සෑම විශ්වවිද්‍යාලයකම ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඒ සඳහා පොලීසිය හා ත්‍රිවිධ හමුදාව මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වී ඇති බවත් ඒ යටතේ විශ්වවිද්‍යාල දේශන ශාලා, රසායනගාර, පුස්තකාල, නේවාසිකාගාර‍ මෙන්ම විවෘත පරිශ්‍රද විශේෂ පරීක්ෂාවකට ලක් කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව අවධාරණය කරයි. ඉන් අනතුරුව ආරක්ෂක අංශ ලබා දෙන සහතිකය මත එක් එක් විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කරන දිනය සිසුන්ට දැනුම් දෙන අතර ඒ අනුව ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත සෑම විටම සන්තකයේ තබා ගැනීම හා ගමන් මළු ආදිය පරීක්ෂාවට ආරක්ෂක අංශවලට සහයෝගය දීම මෙන්ම වාහන ඇතුළු කිරීමට පෙර පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට සහය වන ලෙස විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම සිසුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මේ අතර විශ්වවිද්‍යාල හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතන යළි විවෘත කිරීමෙන් පසු සිසුන් අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂක උපදෙස් මාලාවක් ද කොමිසම මාධ්‍යයට නිකුත් කර තිබේ. මුහුණු ආවරණ සහිත ඇඳුමින් විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළු වීම තහනම් කර ඇති අතර පිටස්තර පුද්ගලයින්ට විශ්වවිද්‍යාල නේවාසිකාගාරවලට ඇතුළු වීමද මේ යටතේ තහනම් කර ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන්ය.