ඉන්දියන් සාගරයේ වාසිය තවම අත්කරගෙන නෑ

 ඡායාරූපය:

ඉන්දියන් සාගරයේ වාසිය තවම අත්කරගෙන නෑ

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටා ඇති තැන අනුව අපට විශාල වාසි ලබාගත හැකි වුවත් මෙතෙක් එම වාසි, ප්‍රයෝජන රටක් ලෙස අප ලබාගෙන නොමැති බවත් ඉදිරියේදීවත් එම වාසි ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පසුගියදා සියනෑ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේ පැවති දේශනයකට සහභාගි වෙමින් පැවසීය.

මෙරට ආර්ථිකයේ ජවන ඇන්ජිම, ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය වන ඉන්දියානු සාගරය සම්බන්ධයෙන් සැමගේම අවධානය යොමු විය යුතු අතර ආසියාවේ සෙසු රටවලට නොමැති මෙම වාසිය නිවැරදිව කළමනාකරණය කරගතහොත් රටක් වශයෙන් විශාල ආර්ථික ජයග්‍රහණ ගත හැකි වේ. බ්‍රිතාන්‍ය පාලන කාලයේ සිට නිවැරදිව භාවිත කළ මෙම විශිෂ්ට භූගෝලීය පිහිටීම නැවතත් රටේ දියුණුව වෙනුවෙන් කළමනාකරණය කළ යුතු කාලය උදා වී ඇති බව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා පැවසීය.

මෙරට ආර්ථිකයේ ජවන ඇන්ජිම, ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය වන ඉන්දියානු සාගරය සම්බන්ධයෙන් සැමගේම අවධානය යොමු විය යුතු අතර ආසියාවේ සෙසු රටවලට නොමැති මෙම වාසිය නිවැරදිව කළමනාකරණය කරගතහොත් රටක් වශයෙන් විශාල ආර්ථික ජයග්‍රහණ අත්කර ගත හැකි වේ.

බ්‍රිතාන්‍ය පාලන කාලයේ සිට නිවැරදිව භාවිත කළ මෙම විශිෂ්ට භූගෝලීය පිහිටීම නැවතත් රටේ දියුණුව වෙනුවෙන් කළමනාකරණය කළ යුතු කාලය උදා වී ඇති බව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා පැවසීය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා