ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඉහළට ගෙනැවිත් එය අපනයනය කළ යුතුයි

 ඡායාරූපය:

ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඉහළට ගෙනැවිත් එය අපනයනය කළ යුතුයි

රටේ අපනයන තුළ හතරවැනි තැන ගන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණයයි. මෙහි එකතු කළ අගය සියයට 95ක් වෙනවා. ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඉහළට ගෙනැවිත් එය අපනයනය කළ යුතුයි” යැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා අද (19) පාර්ලිමේන්තුවේදී අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක්වෙමින් මේ බව පැවසීය. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා මෙසේද කීය.

 

විද්‍යාත්මක පදනම වැදගත්. දරුවන්ට විද්‍යාව වගේම කීකරු වීම සදාචාරය වැදගත්. දැන් ලෝකයේ ඇතිවන නව විප්ලවය ඩිජිටල් විප්ලවයයි. 2005 වන විට ඩිජිටල් විප්ලවය අවසනාවකට දේශපාලනීකරණය වුණා. අපනයන තුළ හතරවැනි තැන ගන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණයයි. එකතු කළ අගය මෙහි සියයට 95ක් වෙනවා. ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඉහළට ගෙනැවිත් අපනයනය කළ යුතුයි. ඒ ඉල්ලුමට දැන් සැපයුම අඩුයි. එය වැඩි කළ යුතුයි. උසස් ආදායම් මට්ටමකට යන්න හැකි වෙනවා. අයවැයෙන් පුහුණුවට මුදල් වෙන් කර තිබෙනවා. නැති බැරි අය ශක්තිමත් කළ යුතුයි. තොරතුරු තාක්ෂණයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළුවක් තිබෙනවා. මෙයට නීති පද්ධතියක් අවශ්‍යයි. ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගනුදෙනු පනත ගෙනවා. නීතිය පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ තැනක සිටිනවා. කාර්මික විප්ලවයෙන් පසු ඇති වූ වැදගත්ම විප්ලවය ඩිජිටල් විප්ලවයයි. රේගුව, කෘෂිකර්මාන්තය වැනි අංශ ඩිජිටල් කළ යුතුයි. දත්ත පාලනය වැදගත් වෙනවා.”