අයවැය දෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද

 ඡායාරූපය:

අයවැය දෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද

අයවැය 2019 දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදයේ ඡන්ද විමසීම අද (12) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැවීමට නියමිතය.

මාර්තු 05 වැනිදා අයවැය යෝජනා ඇතුළත් අයවැය කතාව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය. ඉන් අනතුරුව මාර්තු 06 වැනිදා සිට දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදය ආරම්භ විය. දෙවැනිවර විවාදයේ අවසන් දිනය අද පැවැත්වෙන අතර දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදයේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිතය.