හෙට සිට කාර්යාල දුම්රිය හතකට කාන්තා මැදිරි

 ඡායාරූපය:

හෙට සිට කාර්යාල දුම්රිය හතකට කාන්තා මැදිරි

ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමිව හෙට (08) සිට කාර්යාල දුම්රිය හතකට කාන්තාවන් සඳහා වෙන්වූ කාන්තා දුම්රිය මැදිරි යොදවන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි.

කාන්තාවන් හට නිතර නිතර පොදු ප්‍රවාහන සේවාවේදී සිදුවන අසීරුතාවයන්ගෙන් සහ හිංසනයන්ගෙන් බේරා ගැනීම සඳහා ප්‍රවාහන අමැතිවරයා ප්‍රථම අදියර වශයෙන් මේ ක්‍රියා මාර්ගය ගෙන ඇත.

ඒ අනුව අලුයම 06.30ට මීරිගම දුම්රිය ස්ථානයේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වන අංක 525 දරණ දුම්රියේ, රඹුක්කන දුම්රිය ස්ථානයෙන් අලුයම 05.57 කොළඹ කොටුව දක්වා ගමන් අරඹන දුම්රියේත්, පොල්ගහවෙල දුම්රිය ස්ථානයෙන් අලුයම 05.25 කොළඹ කොටුව දක්වා ගමන් අරඹන දුම්රියේත්, මහව දුම්රිය ස්ථානයෙන් අලුයම 04.45ට ගමන් අරඹන දුම්රියේත්, පුත්තලම දුම්රිය ස්ථානයෙන් අලුයම 04.30 මරදාන බලා ගමන් අරඹන බංගදෙනිය දුම්රියේත්, ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානයෙන් අලුයම 05.00ට සිට මරදාන දක්වා ගමන් අරඹන සමුද්‍රදේවී දුම්රියේත්, මාතර දුම්රිය ස්ථානයෙන් අලුයම 05.00ට මරදාන බලා ගමන් අරඹන කාර්යාල දුම්රියවලට කාන්තා දුම්රිය මැදිරිය බැගින් යෙදවීමට පියවර ගෙන ඇත. ප්‍රථම අදියර යටතේ කාර්යාල දුම්රියවලට කාන්තා මැදිරි යොදවන අතර ඉදිරියේදී අනික් දුම්රියවලටද කාන්තා මැදිරි යෙදවීමට තීරණය කර ඇතැයිද ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය පවසයි.