ගෘහ සේවිකාවන්ට නිශ්චිත වැටුපක්

ගෘහ සේවිකාවන්ට නිශ්චිත වැටුපක්

දිවයින පුරා පිහිටි නිවාසවල ගෘහ සේවයේ යෙදෙන සේවක සේවිකාවන් සඳහා නිශ්චිත වැටුප් හෝ දීමනා ක්‍රමයක් ගෘහ සේවක සංගමය හඳුන්වා දී ඇත.

ගෘහ සේවක සංගමය නිකුත් කර ඇති නිවේදනයකට අනුව දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක නිවසක ගෘහ සේවයේ යෙ‍දෙන පිරිස සඳහා ගෙවනු ලබන වැටුප දින, පැය හා මාසික වශයෙන් වෙන් කර සකස් කර ඇත. ඒ අනුව නිවසක පැයක් සේවය කිරීම වෙනුවෙන් ඔවුන්ට ලැබිය යුතු දීමනාව රුපියල් 200ක් වන අතර පැය හතරක සේවා කාලයක් සඳහා ඔවුන් ලබා ගත යුතු දීමනාව රුපියල් 450ක් වේ. එසේම පැය අටක සේවය සඳහා ලබා ගත යුතු දීමනාව රුපයල් 850ක් ලෙසද මාසිකව වැටුප් ලබා ගන්නේ නම් මාසික වැටුප රුපියල් 25,000ක් ලෙසද වෙනස් විය යුතු බව ඔවුහු සඳහන් කරති.

මාතෘකා