සංචාරක අවදානම් නිවේදන : සියයට 80ක් ඉවතට

සංචාරක අවදානම් නිවේදන : සියයට 80ක් ඉවතට

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සංචාරක අවදානම් නිවේදන නිකුත් කර ඇති රටවල්වලින් සියයට 80ක් පමණ එම නිවේදන මේ වන විට ඉවත් කර ඇතැයි විදේශ කටයුතු ලේකම් රවිනාථ ආරියසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

අවදානම් නිවේදන නිකුත් කළ රටවල්වල තානාපති කාර්යාල හරහා එම රටවල ප්‍රධානීන් දැනුවත් කිරීමට පසුගිය මැයි මස 20 වැනිදා සිට රජය වැඩපිළිවෙළක් දියත් කර ඇත. එම වැඩපිළිවෙළ ඉතා සාර්ථක බවත් බොහෝ රටවල් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් වූ සංචාරක අවදානම් නිවේදන ඉවත් කර ඇති බවත් ලේකම්වරයා කියා සිටියේය.

[චානක ඉනෝජ්]

මාතෘකා