වැලිමඩ නව අධිකරණ සංකීර්ණය සඳහා මුල්ගල තැබීම හෙට

 ඡායාරූපය:

වැලිමඩ නව අධිකරණ සංකීර්ණය සඳහා මුල්ගල තැබීම හෙට

වැලිමඩ නව අධිකරණ සංකීර්ණය සඳහා මුල්ගල තැබීම අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතීඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට (31) පෙරවරු 9.00ට සිදු කෙරෙන බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මහල් දෙකකින් යුක්තව ඉදි කිරීමට නියමිත නව අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් 372, 800,000.00 (රුපියල් ලක්ෂ 3728 ) ක් වැය කිරීමට නියමිතව තිබේ. නව අධිකරණ සංකීර්ණය තුළ දිසා අධිකරණයක්මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයක්කාර්යාල පහසුකම්,  මහජනතාව සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම්, වාහන නවතා තැබීමේ පහසුකම් ඇතුළු අනෙකුත් පොදු අවශ්‍යතාවලින් යුක්තව ඉදි කරන බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. වර්ග මීටර් 450ක ප්‍රමාණයකින් යුක්තව ඉදි කරනු ලබන නව අධිකරණ සංකීර්ණයේ වැඩ 2021 වසරේ මාර්තු 31 වැනිදා අවසන් කිරීමට නියමිතව ඇති අතර ඉංජිනේරු කාර්යයන් පිළිබද මධ්‍යම උපදේශන කාර්යාංශය මෙහි ඉදි කිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.