අල්ලස් ලබා ගනිමින් ගුරු මාරු සිදුකරන හිමිනමකට එරෙහිව විශේෂ විමර්ශනයක්

 ඡායාරූපය:

අල්ලස් ලබා ගනිමින් ගුරු මාරු සිදුකරන හිමිනමකට එරෙහිව විශේෂ විමර්ශනයක්

ගුරු මාරු ලබාදීමේදී විවිධ ජනප්‍රිය පාසල් ලබා දෙන බව පවසමින් ගුරුවරුන් ගෙන් අල්ලස් ලබා ගන්නා බවට අධ්‍යාපන වෘත්තීය සමිතියක ප්‍රධාන තනතුරක් දරන භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට එරෙහිව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් වී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.


අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තුළ ක්‍රියාත්මක ගුරු මාරු මණ්ඩලයේ සමාජිකත්වය දරණ අදාල හිමි නම මාරු මණ්ඩල හරහා සිදු කරන ලද ගුරු මාරු නැවත වෙනස් කිරීම සඳහා මෙලෙස අල්ලස් ලබා ගන්නා බවටයි චෝදනා එල්ල වී තිබෙන බවත්මීට අමතරව ගුරු මාරු ලබා දීමට පෙර අවශ්‍ය පරිදි ගුරු මාරු සිදුකිරීමට  අල්ලස් ලබාගන්නා බවටත් චෝදනා එල්ල වී තිබෙන බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ‍උපදෙස් මත අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය දස අවුරුදු ගුරු මාරු වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවූ අතර එහි විනිවිදභාවය ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් වෘත්තීය සමිතිවල ඉල්ලීම්ද සැලකිල්ලට ගනිමින් ගුරුමාරු මණ්ඩල සක්‍රීය කරමින් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සෑම පිළිගත් වෘත්තීය සමිතියක්ම නියෝජන වන ආකාරයෙන් නියෝජිතයෙකු බැගින් අදාළ මාරු මණ්ඩලවලට එක්කරගනු ලැබූ අතර චෝදනා එල්ල වන්නේ ඒ අයුරින් එක් වූ වෘත්තීය සමිතියක් නියෝජනය කරන හිමි නමකට එරෙහිවය. ලද පැමිණිල්ලට අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ නියෝග මත අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.