පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපාන තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තාව අද කතානායක අතට

 ඡායාරූපය:

පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපාන තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තාව අද කතානායක අතට

පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපානවල තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තාවක් අදාළ විදුලි සෝපාන සැපයුම් සමාගම් විසින් අද (13) කතානායකවරයා වෙත භාරදීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ, දින කිහිපයක සිට අදාළ සමාගමේ නිලධාරීන් පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපානවල තත්ත්වය හා ක්‍රියාකාරීත්ව පිළිබඳ පුළුල් විමර්ශනයක යෙදුණු බවයි. මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාපිත කර ඇති විදුලි සෝපාන සංඛ්‍යාව 10කි. ඉන් දෙකක් මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් වෙන්කර තිබේ.

පසුගියදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 12 දෙනෙකු ඉන් එක් විදුලි සෝපානයක, සිරවීමත් සමඟ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතුවිය. ඒ අනුව කතානායකවරයා තීරණය කළේ, එම විදුලි සෝපාන මිලදී ගත් සමාගමෙන් ඒ පිළිබද තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තාවක් කැඳවීමටයි. මේ අතර ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති විදුලි සෝපානවල වරකට 6 දෙනෙකු පමණක්, ගමන් ගන්නා ලෙසට දැනුම් දීමට හා විදුලි සෝපාන ක්‍රියාකරුවෙකු ඒ සඳහා යෙදවීමට තීරණය කර ඇතැයි, වේත්‍රධාරීවරයා සඳහන් කළේය.