මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම ඇරඹේ

 ඡායාරූපය:

මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම ඇරඹේ

මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ.

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති නීතිඥ කස්තුරි අනුරාධනායක මහතා සඳහන් කළේ, අස්වනු නෙලීම ආරම්භ කර ඇති ප්‍රදේශ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් වී මිලදී ගැනීම සිදුවන බවයි. මෙවර නාඩු වී කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 38ක මිලකට සහ සම්බා වී කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 41 ක මිලකට මිලදී ගන්නා බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.