විද්‍යාපීඨ අයදුම්පත් යොමුකිරීම සඳහා ලියාපදිංචි තැපෑලත් විවෘත වේ

 ඡායාරූපය:

විද්‍යාපීඨ අයදුම්පත් යොමුකිරීම සඳහා ලියාපදිංචි තැපෑලත් විවෘත වේ

විද්‍යාපීඨ සඳහා ලියාපදිංචි තැපෑල හරහාද අයදුම්පත් යොමු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

විද්‍යාපීඨ කොමසාරිස් ජනරාල් කේ. එම්. එච්. බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ Online ක්‍රමයට අයදුම්පත් යොමු කිරිම අනිවාර්ය කෙරුණද, සිසුන්ට පවතින අපහසුතා සැලකිල්ලට ගෙන එම පියවර ගත් බවයි. Online ක්‍රමයට අයදුම්පත් යොමු කළ නොහැකි සිසුන් සඳහා පමණක් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබාදෙන බවද ඔහු අවධාරණය කළේය.