පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපානය අක්‍රීය වීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ තවදුරටත්

 ඡායාරූපය:

පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපානය අක්‍රීය වීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ තවදුරටත්

පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපානයක් හදිසියේ අක්‍රීය වීම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් නොවන බව මූලික පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී තිබේ.

විදුලි සෝපානය හදිසියේ අක්‍රීය වීමට සම්බන්ධයෙන්, තවදුරටත් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක බවත් විදුලි සෝපානය අක්‍රීය වූ බව දැනුම් දීමට ඇති සීනුව ක්‍රියාත්මක නොවීම ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුවන බවත් පාර්ලිමේන්තු වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කරයි. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ ඇති විදුලි සෝපාන 9 ම ආවරණය වන පරිදි මෙම පරීක්ෂණය ක්‍රියාත්මකය. අදාළ පරික්ෂණයේ අවසන් වාර්තාව මේ සතිය තුළ පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයාට භාරදීමට නියමිතව ඇති අතර පරීක්ෂණ අවසන් වනතුරු විදුලි සෝපානය භාවිත කර වරකට යා හැකි පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 6 දක්වා අඩු කිරීමට පියවර ගත් බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.