ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් සියයට 30ක්  පාසල් සිසුන්

 ඡායාරූපය:

ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් සියයට 30ක්  පාසල් සිසුන්

දිවයිනේ හඳුනාගත් ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් සියයට 30ක් පාසල් යන දරුවන් බව මෙතෙක් කළ සමීක්ෂණ ඇසුරෙන් හඳුනාගෙන ඇති බවත් එබැවින් ඒ සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමග ඒකාබද්ධව විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බවත් ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි.

2017 වර්ෂයට සාපේක්‍ෂව 2018 වර්ෂයේදී ඩෙංගු රෝගීන් වර්තා වීම සියයට 70කින්ද, ඩෙංගු රෝගයෙන් මරණයට පත් වන සංඛ්‍යාව 90කින්ද අඩු කරගැනීමට හැකි වී ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි.

මේ අනුව රෝගය මැඩලීම සඳහා වන තාක්‍ෂණික ක්‍රමවේද භාවිත කරමින් මදුරුවන් බෝ වීම වැළැක්වීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පුළුල් වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇති අතර මීට සමගාමීව දිවයින පුරා නිවාස ඇතුළු පරිශ්‍ර මිලියන 1.5කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් විශේෂ මදුරු මර්දන වැඩසටහන් හරහා පරීක්‍ෂාවට ලක් කර ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පැවසීය. මදුරුවන් බෝ වී ඇති ස්ථාන විනාශ කිරීම හා ජලය එකතු වන ස්ථාන හඳුනාගෙන ඒ පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත් දිවයින පුරා මදුරු මර්දන සහායකයින් 1200කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් යොදවා ක්ෂේත්‍ර පරීක්‍ෂාව, ධූමායන කටයුතු, කීට විද්‍යා සමීක්ෂණ ආදිය තාක්‍ෂණික අධීක්ෂණයන් යටතේ සිදු කරන බවත් ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මේ අනුව රෝගය මැඩලීම සඳහා වන තාක්‍ෂණික ක්‍රමවේද භාවිත කරමින් මදුරුවන් බෝ වීම වැළැක්වීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පුළුල් වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇති අතර මීට සමගාමීව දිවයින පුරා නිවාස ඇතුළු පරිශ්‍ර මිලියන 1.5කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් විශේෂ මදුරු මර්දන වැඩසටහන් හරහා පරීක්‍ෂාවට ලක් කර ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පැවසීය. මදුරුවන් බෝ වී ඇති ස්ථාන විනාශ කිරීම හා ජලය එකතු වන ස්ථාන හඳුනාගෙන ඒ පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත් දිවයින පුරා මදුරු මර්දන සහායකයින් 1200කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් යොදවා ක්ෂේත්‍ර පරීක්‍ෂාව, ධූමායන කටයුතු, කීට විද්‍යා සමීක්ෂණ ආදිය තාක්‍ෂණික අධීක්ෂණයන් යටතේ සිදු කරන බවත් ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මාතෘකා