ලසන්ත, තාජුඩීන් ඝාතන පිළිබඳ CID වාර්තාව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට

 ඡායාරූපය:

ලසන්ත, තාජුඩීන් ඝාතන පිළිබඳ CID වාර්තාව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට

මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය , රගර් ක්‍රීඩක වසීම් තාජුඩීන් ඝාතනය ඇතුළු සිද්ධීන් 06 කට අදාළව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුක විමර්ශන වාර්තාව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දී ඇත.