රට රැකියාවට යන පිරිමි අඩු වෙයි

රට රැකියාවට යන පිරිමි අඩු වෙයි

2017 වසරට සාපේක්ෂව 2018 වසරේ දී රැකියා සඳහා විදෙස් ගත වූ පිරිමි පුද්ගලයින්ගේ පහළ යාමක් සහ කාන්තාවන්ගේ ඉහළ යාමක් දැකිය හැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම වාර්තාවක සඳහන් වේ.

2018 වසරේදී රැකියා සඳහා විදේශගත වී ඇති මුළු සංඛ්‍යාව 211,459ක් වන අතර මෙය 2017 වසරේ දී 211,992ක් වේ. එසේම 2018 වසරේ 129,774ක් පිරිමින් විදේශ ගතවී ඇති අතර කාන්තාවන් 81,685ක් විදේශ ගත වී තිබේ. එහෙත් 2017 වසරේදී රැකියා සඳහා විදෙස්ගත වී ඇති මුළු පිරිමි සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 139,268ක් වශයෙනි. තවද 2017 වසරේ රට රැකියා සඳහා ගොස් ඇති කාන්තාවන් ගණන 72,724ක් ලෙසින් වාර්තා වේ. මෙම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ 2018 වසරේදී දෛනිකව විදෙස් ගත වූ ශ්‍රමිකයන්ගේ සාමාන්‍ය 579 ක් බවයි.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා