තරුණයන් 10,000කට IT පුහුණුව

 ඡායාරූපය:

තරුණයන් 10,000කට IT පුහුණුව

දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය සම්බන්ධයෙන් නැඹුරුවක් දක්වන තරුණ තරුණියන් 10,000ක් තෝරාගෙන ඔවුන් සඳහා විශේෂිත පුහුණුවක් ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මෙසේ පුහුණු කරනු ලබන තරුණ තරුණියන්ගෙන් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම ගැන යෝජනා ලබාගෙන, ඒවා ඇගයීමට ලක් කිරීමෙන් පසු සාර්ථක අයදුම්කරුවන් 3000ක් තෝරා ඔවුන්ට ලැප්ටොප් පරිගණක, අන්තර්ජාල සබඳතා, අවශ්‍ය අනෙකුත් උපකරණ සහ මූල්‍යමය පහසුකම් ලබා දීම සඳහා වන ව්‍යාපෘතියක් ජාතික ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමටද නියමිතය.

රටේ තරුණ පරපුර අතර වඩා ප්‍රචලිත හා ආකර්ෂණය දිනාගෙන ඇති තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ක්‍ෂේත්‍රය පිළිබඳ තරුණ තරුණියන්ට විශේෂ පුහුණුවක් ලබාදී එයින් ඔවුන්ට ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීම මෙහි අරමුණයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා