වැවිලි නිවාස  10,000ක්

 ඡායාරූපය:

වැවිලි නිවාස  10,000ක්

ඉන්දීය රජයේ නිවාස ආධාර වැඩසටහන යටතේ වැවිලි ප්‍රජාවට නිවාස 10,000ක් ඉදිකිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පානීය ජලය, අභ්‍යන්තර ප්‍රවේශ මාර්ග, විදුලිය, බැමි හා කානු පද්ධති ඉදි කිරීමට එක් නිවසකට රුපියල් 150,000ක් බැගින් රජයේ ප්‍රතිපාදන යටතේ ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ. එසේම යටිතල පහසුකම් සහිතව නිවාස 5,000ක් ඉදිකිරීම සඳහා වන මුළු පිරිවැයෙන් සියයට 1.5ක ප්‍රමාණය වන රුපියල් මිලියන 86.25ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගාස්තුව ලෙස වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයට ගෙවීම්ටත්, අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති වාර්ෂික අයවැය ප්‍රතිපාදන, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා භාවිත කිරීමටත් කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

[තියේෂා ද සිල්වා]

මාතෘකා